Afmelden competitieavond


Afmelden per e-mail: afwezig@bcbe.nl
Afmelden uitsluitend als paar (Vóór 14.00 uur op de betreffende speeldag!)
(U hoeft zich dus niet af te melden, wanneer er met een invaller gespeeld gaat worden. Als dat het geval mocht zijn, kunt u wel de naam van de invaller via “afwezig” doorgeven, zodat diens naam op het gidsbriefje vermeld kan worden.) Ook driemanschappen worden verzocht door te geven welke twee leden die avond zullen spelen.
Vermeld duidelijk: DATUM - SPEELAVOND - NAMEN van de betrokkenen.

Indien dit écht niet mogelijk is, per telefoon bij de wedstrijdleider van die avond:
Dinsdag: Ruud Koningen (06-50486673)
Donderdag: Kees van de Ven (013-5332568)
U ONTVANGT VÓÓR 17.00 UUR EEN BEVESTIGING VAN ONTVANGST. (Na ontvangst van deze bevestiging is uw afmelding officieel)

UITLEG:
• Een paar, waarvan één of beide speler(s) afwezig zal zijn, kan voor invaller(s) zorgen.
• Het afwezige paar mag er ook voor kiezen om geen invallers te sturen.
Om organisatorische redenen moet een paar via de e-mail (zie bovenstaand) melden dat het afwezig is zonder invallers. Dat moet zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk om 14.00 uur op de dag van de betreffende speelavond. Daarbij moet men duidelijk de namen van het paar aangeven en de avond waarvoor men zich afmeldt.
Na 14.00 uur is men verplicht om voor invallers te zorgen. Als dat niet lukt, dan dient dat zo spoedig mogelijk per telefoon te worden gemeld aan de wedstrijdleiding. (zie bovenstaande nummers).
Een paar dat zich na 14.00 uur afmeldt of zonder kennisgeving wegblijft, eindigt die competitieronde als laatste en degradeert, tenzij er sprake is van overmacht. E.e.a. ter beoordeling van het bestuur.

Na afloop van een competitieronde van 4 avonden wordt per lijn een rangorde opgesteld op grond van het gemiddelde van de uitslagen (in percentages) van de gespeelde avonden.
Voor een paar dat (al dan niet met invallers) minder dan 4 avonden heeft gespeeld, gelden de volgende extra regels:
• Voor paren die drie uitslagen hebben staan, gelden verder geen beperkingen of correcties.
• Bij twee uitslagen kan men wel degraderen, maar niet promoveren. Bij niet degraderen krijgt men de VP’s die horen bij één plaats hoger dan de degradatieplaatsen in de betreffende lijn.
• Paren die minder dan twee uitslagen hebben staan, degraderen. Ze krijgen VP’s die horen bij de laagste plaats in hun lijn. In bijzondere gevallen kan het bestuur van deze regeling afwijken.

De huidige regelingen voor wat betreft invallers, zoals in het huidige clubcompetitiereglement verwoord, blijven van kracht voor zover ze niet in tegenspraak zijn met bovenstaande regelingen. Bijvoorbeeld een paar, dat zich laat vervangen door invallers, krijgt maximaal 60 % en minimaal
40 % voor die avond.