Archief Algemene ledenvergadering 2021

ALV anno 2021

Op 1 september mochten wij, het bestuur van BCBE, een 35-tal leden ontvangen in de Foyer van De Schalm. Net als vorig jaar is dit een ongebruikelijk moment. Normaal gesproken wordt de ledenvergadering gepland aan het einde van de competitie. Maar van ‘normaal gesproken’ is al enige tijd geen sprake meer. We zijn dan ook gestart met het controleren van vaccinatiebewijzen en QR-codes. Dat terzijde.

Tijdens de vergadering zijn de gebruikelijke stukken aan de orde geweest: notulen ledenvergadering 2 september 2020, jaarverslag bestuur, financiën, kascommissie, vaststelling contributie, jubileum, bestuurssamenstelling. Op dit moment ga ik nog niet dieper in op de uitwerking van deze agendapunten, omdat u allen uiteraard binnenkort een verslag ontvangt van deze vergadering, waarin een en ander uitgebreider wordt besproken.

Wel wil ik stilstaan bij het feit dat Finy Sijbring is afgetreden als lid van het bestuur. Als dank voor haar inzet heeft Ruud Koningen haar een fles wijn en een mooie bos bloemen overhandigd. Bedankt voor alles, Finy!

Als nieuw bestuurslid wordt die avond Lucia Moonen benoemd.

De vergadering wordt beëindigd onder dankzegging van de leden voor hun aanwezigheid.

Redactie: Cobi van Rooijen, secretaris