Clubcompetitiereglement

Goedgekeurd in de bestuursvergadering van 8 november 2021

Artikel 1 Toepasselijkheid 
Dit reglement is van toepassing op de clubcompetities van Bridgeclub Berkel-Enschot (BCBE). Daarbij zijn het Spelregelboekje en het Wedstrijdreglement van de NBB van toepassing.  

Artikel 2 Partnership 
Een partnership bestaat uit twee, drie of 4 personen, die lid moeten zijn van BCBE. In dit reglement zijn paar en partnership synoniem. Een lid van een meermanschap mag op zijn/haar speelavond invallen.

Artikel 3 Jaarrooster en clubcompetitie
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering wordt met een jaarrooster bekend gemaakt op welke datums de clubcompetities worden gespeeld. De clubcompetitie van de dinsdag en die van de donderdag zijn gescheiden. Een competitieronde bestaat uit 4 speelavonden.

Artikel 5 Victory Points (VP’s) 
Aan het einde van een competitieronde worden aan elk paar VP’s gegeven. De lijn en de rang in die lijn bepalen het aantal VP’s. Zie hiervoor de tabellen op de website van BCBE. Deze tabellen worden door de Technische Commissie opgesteld. 

Artikel 6 Clubkampioenen 
De dinsdag en de donderdag hebben hun eigen kampioenen. Clubkampioen is dat paar, dat aan het eind van het seizoen het laagste aantal VP’s heeft behaald. Slechts een paar dat het gehele seizoen in dezelfde samenstelling speelt (afgezien van invallers), kan clubkampioen worden.
Bij langdurige ziekte gaat het clubkampioenschap over op de vaste invaller, indien deze in totaal meer dan 50% heeft gespeeld. De vaste invaller moet wel lid van BCBE zijn. 
Iedere speler van een meermanschap die minstens 1/4 van het aantal spellen heeft gespeeld, deelt mee in het clubkampioenschap.  

Artikel 7 Indeling van de eerste competitieronde 
De indeling in lijnen voor de eerste competitieronde van een clubseizoen geschiedt naar de eindstand in VP’s in het voorgaande clubseizoen.  
Wanneer een bestaand paar (ook) op een andere speelavond gaat spelen worden de behaalde VP’s omgerekend i.v.m. verschillen in het aantal lijnen, lijngrootte en/of speelsterkte van de beide speelavonden. 
Wanneer een nieuw paar of een nieuw meermanschap wordt gevormd, worden hun VP’s gemiddeld, eventueel na toepassing van de omrekening i.v.m. het gaan spelen op een andere speelavond. 
Nieuwe leden krijgen in principe het maximaal aantal VP’s van de betreffende speelavond toegekend. Het Bestuur kan echter op grond van hun bekende speelsterkte – op advies van de TC – een fictief aantal VP’s toewijzen. 
Wanneer bij een gelijk aantal VP’s er onvoldoende plaats is in een bepaalde lijn, wordt de voorrang in de rangorde bepaald door het laagst behaalde aantal VP’s in de laatste competitieronde of, als dat ook gelijk is, in de voorlaatste ronde. In andere gevallen beslist het lot. 

Artikel 8 Afwezigheid en afmelden
Een paar, waarvan een speler verhinderd is, kan voor een invaller zorgen. Het verhinderde paar mag er ook voor kiezen om geen invallers te sturen. 
Afwezigheid bij een competitie-avond dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk tot 16:00 uur op de speeldag te worden gemeld op de website van de club: www.bcbe.nl. Dit kan voor één of meerdere avonden.
Na 16:00 uur  moet de wedstrijdleiding telefonisch te worden geïnformeerd.
Een overzicht met de betreffende telefoonnummers wordt verstrekt aan alle deelnemers van de clubcompetitie.
Een paar dat zonder kennisgeving afwezig is, eindigt die competitieronde als laatste en degradeert, tenzij er sprake is van overmacht. E.e.a. ter beoordeling van het Bestuur. 

Artikel 9 Promotie en degradatie 
Na afloop van een competitieronde wordt een rangorde opgesteld op grond van het gemiddelde van de uitslagen (percentages) van de gespeelde avonden. 
De 3 of 4 hoogst geëindigde paren promoveren en de 3 of 4 laagst geëindigde paren degraderen.
Bij gelijk eindigen is het onderlinge resultaat van de betreffende paren beslissend. Indien dit ook gelijk is, promoveert het paar met het tot dan toe laagste aantal VP’s, respectievelijk degradeert het paar met het tot dan toe hoogste aantal VP’s. Wenst een paar niet te promoveren, dan kan de WL dat toestaan en verkrijgt het naast lager geëindigde paar dat recht. 
Paren die drie uitslagen hebben staan, krijgen het gemiddelde van de drie gespeelde avonden. 
Paren die twee uitslagen hebben staan, krijgen het gemiddelde van de twee gespeelde avonden. Zij kunnen wel degraderen maar niet promoveren. 

Artikel 9.1 Minder dan 2 uitslagen 
Bij minder dan 2 uitslagen na afloop van een competitieronde staat men niet in de competitie-eindstand. Men degradeert niet en blijft in de lijn. Men krijgt de VP’s die horen bij de laagste niet-degradatie-plaats in de betrokken lijn.
Bij voorziene afwezigheid op 3 of 4 avonden gedurende een competitieronde dient men dat bij het afmelden aan te geven. 
Indien de WL van mening is dat misbruik wordt gemaakt van bovenstaande regeling, meldt hij dat bij het bestuur. Het bestuur bepaalt óf en zo ja welke maatregel ten aanzien van het betrokken paar wordt genomen.

Artikel 10 Invallers 
Invallers dienen bij voorkeur van gelijke speelsterkte te zijn als de speler(s) waarvoor men invalt. 
Elke invaller dient te worden gemeld op dezelfde wijze als het melden van afwezigheid (zie Artikel 8).
Een paar, dat zich laat vervangen door 2 invallers, krijgt maximaal 60 % en minimaal 40 % voor die avond. Als de score wordt gecorrigeerd naar 60%, krijgen de tegenstanders als compensatie 1/6 (of 1/5) van het verschil tussen het door de invallers oorspronkelijk behaalde percentage en 60% erbij. Als de score wordt gecorrigeerd naar 40%, blijven de door de tegenstanders behaalde scores staan. 

Artikel 11 Combipaar 
Indien van 2 paren elk één speler wil spelen mogen deze spelers een combipaar vormen. Dat paar speelt in de hogere van de 2 betrokken lijnen. Het paar uit de lagere lijn is afwezig.
Spelen beide betrokken paren in dezelfde lijn, dan wordt een keuze gemaakt welk paar speelt en welk paar afwezig is. Het afwezige paar krijgt de score (percentage) van het paar dat speelde.
Een combipaar dient te worden gemeld op dezelfde wijze als het melden van afwezigheid (zie Artikel 8).

Artikel 12 Gebruik Bridgemates 
Als het bieden is afgesloten, moet vóór het spelen het spelnummer, het contract en het paarnummer en de windrichting van de leider worden ingevoerd. Na de uitkomst wordt tevens de uitkomstkaart ingevoerd. Als het spel is gespeeld, wordt het resultaat ingevoerd, waarna een van de tegenstanders het ingevoerde controleert en het – als alles in orde is – accepteert.
Als alle 4 spellen zijn gespeeld en als niet alle spelverdelingen zijn ingevoerd, vraagt de bridgemate of de spelverdeling gaat worden ingevoerd. Druk JA als er tijd voor is en voer direct het spelnummer in.  
Beide paren zijn er verantwoordelijk voor dat “einde ronde” of “einde zitting” is waargenomen voordat de tafel wordt verlaten. 

Artikel 13 Systeemkaarten 
Elk paar dient elk paar ongevraagd twee deugdelijk ingevulde en gelijkluidende systeemkaarten aan beide tegenstanders te overhandigen alvorens met spelen te beginnen. Bij in gebreke blijven kunnen disciplinaire straffen worden opgelegd. Alleen de kleine systeemkaart volgens NBB-model is toegestaan. “Hoogst Ongebruikelijke Methoden” en “Bruine Stickerconventies” zijn verboden.
In de C- en in de D-lijn is het toegestaan de eigen systeemkaart te raadplegen tijdens het bieden en het spelen. Hetzelfde geldt in de A- en in de B-lijn voor een invaller die speelt met een voor hem relatief onbekende speler.

Artikel 14 Onjuist aantal kaarten 
Een spel waarvan een of meer handen een onjuist aantal kaarten bevat, wordt door de wedstrijdleiding hersteld aan de hand van de ingevoerde spelverdeling. Als deze niet beschikbaar is, wordt er opnieuw geschud en gedeeld. Het spel wordt dan in het rekenprogramma gesplitst.

Artikel 15 Eindbod zichtbaar
Het is toegestaan het te spelen contract middels een biedkaartje (en eventueel het doubletkaartje) midden op tafel te leggen. Zo kan discussie achteraf over het gespeelde contract worden voorkómen.

Artikel 16 Voorlopige uitslag 
De op de speelavond meegedeelde uitslag is voorlopig.
Een mogelijk foutief ingebrachte score moet aan de WL worden gemeld. Hiertoe is geen formeel protest vereist. Wel dient binnen 48 uur een verzoek om herstel van de score door beide partijen te zijn goedgekeurd middels een correctiebriefje of een e-mail van beide zijden.
Een pertinent foute score (de score is redelijkerwijs niet mogelijk) kan tot de volgende speelavond worden gemeld. Een foute score die niet door alle betrokken spelers wordt erkend, dient binnen 48 uur per e-mail te worden gemeld bij de WL, met een aannemelijk verhaal.
Indien de WL een score achteraf wijzigt, licht hij de betrokken partijen daarover in. De wijziging wordt tevens op de website van BCBE gemeld als de wijziging invloed heeft op de uitslag van andere paren. 

Artikel 17 Protest 
Indien een betrokken partij het niet eens is met de beslissing van de WL, kan deze partij een protest indienen bij de WL. Een protest wordt pas in behandeling genomen als binnen 48 uur een protestformulier (volgens NBB model) is ingevuld, ondertekend en ingeleverd bij of gemaild naar de WL. Zo nodig vult de WL de feitelijke gegevens verder in en raadpleegt zij/hij betrokken partijen om een goed beeld te hebben van de situatie en het probleem. Daarna mailt hij het protest naar de leden van de TC, waarna de voorzitter van de TC het protest conform dit artikel behandelt. 

Artikel 17.1 Protestcomité 
Het Bestuur heeft de Technische Commissie (TC) aangewezen als protestcomité (PC). De voorzitter van de TC is voorzitter van het PC en doet verslag van de behandeling van een protest in de eerstvolgende bestuursvergadering. 
Een lid van de TC die als speler of als arbiter betrokken is bij een protest, mag geen deel uitmaken van het PC voor dat protest. Indien de voorzitter van de TC geen deel mag of kan uitmaken van het PC, wijst hij/zij een voorzitter van het betreffende PC aan. 
De voorzitter van het PC nodigt – indien er onvoldoende leden van de TC beschikbaar zijn – clubleden uit om voor een bepaald protest plaats te nemen in het PC. 
Het PC kan overleg voeren via de e-mail. Indien nodig schrijft de voorzitter van het PC een vergadering uit voor de behandeling van een protest. De voorzitter van het PC neemt uiteindelijk de beslissing over het protest, gehoord de mening van de leden van het PC. 
De voorzitter van het PC deelt de beslissing mee aan de betrokken partijen, de betrokken WL en de beheerder van de competitiestanden. Deze laatste past – indien van toepassing – de score van het betrokken spel aan in het NBB-rekenprogramma. 

Artikel 17.2 Beroep 
Tegen de uitspraak van de voorzitter van het PC is geen beroep mogelijk. 

Artikel 18 Goede gang van zaken 
De WL kan deelnemers verzoeken de goede gang van zaken te helpen bevorderen. Zij dienen hun medewerking hieraan te verlenen. 

Artikel 19 Mobiele telefoons 
Mobiele telefoons moeten zijn uitgeschakeld of op stil (geen trillen) worden gezet. Indien men wegens dringende omstandigheden bereikbaar moet zijn, dient vooraf overleg plaats te vinden met de WL. 

Artikel 20 Roken 
In de speelzaal is het verboden te roken. Ook het gebruik van elektrische sigaretten is niet toegestaan. Buiten de speelzaal gelden de plaatselijke bepalingen betreffende het roken. 

Slotartikel 
In alle gevallen betreffende de clubcompetitie waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur na advies van de Technische Commissie (TC). 

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security